Algemene voorwaarden
megasynth-live9.jpg

Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

Artikel 1: Algemeen

Voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, zullen de volgende voorwaarden en condities van toepassing zijn op de overeenkomst aangegaan door en met Boxer. Dit met betrekking tot de opleiding.

Artikel 2: Verbintenis van partijen

Boxer zal voor de lessen en praktijksessies haar apparatuur, ruimte en nodige personeel beschikbaar stellen en zal er zorg voor dragen dat alles functioneert zoals het dient te functioneren.

Artikel 3: Vastleggen van de lessen

Het is de student(e) niet toegestaan de lessen vast te leggen m.b.v. opnameapparatuur van welke aard dan ook. Bij herhaalde overtreding van deze voorwaarde behoudt Boxer zich het recht de student(e) van de opleiding te verwijderen zonder recht op restitutie van het lesgeld. Indien lesmaterialen of lessen van Boxer via internet verspreidt worden, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Artikel 4: Annulering voor de opleiding

Annulering van het inschrijfgeld dient minimaal 7 dagen voor aanvang van de opleiding te geschieden en is dan kosteloos. In alle andere gevallen wordt het opleidingsgeld van de deelnemer(ster) niet gerestitutioneerd.

Artikel 5: Vroegtijdig stoppen met de opleiding

Indien de deelnemer(ster) gedurende de opleiding besluit te stoppen, blijft het volledige lesgeld van de training verschuldigd. Hier kan slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals langdurige ziekte of andere vormen van overmacht, van worden afgeweken. Er kan geen inschrijfgeld worden gerestitutioneerd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Boxer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van de deelnemer(ster). Deelnemer(ster) zal de aanwijzingen tijdens de (praktijk)lessen opvolgen en zich houden aan de instructies. Alle schade wegens wangedrag op welk punt dan ook, zal verhaald worden op de deelnemer(ster). Boxer behoudt zich het recht voor de deelnemer(ster) bij wangedrag van de opleiding te verwijderen. De deelnemer(ster) blijft zelf aansprakelijk voor eigen schade ontstaan tijdens de reis naar, terug van, of verblijf in de locaties van Boxer. Deelnemer(ster) vrijwaard hierbij Boxer van alle schadeclaims, zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 7: Overmacht

In geval van duidelijk aanwezige overmacht is Boxer gerechtigd de overeenkomst uit te stellen zonder dat zij aansprakelijk is voor enigerlei schade of kosten voor de deelnemer(ster). Onder deze overmacht wordt verstaan: stakingen, uitsluitingen, vertragingen, brand, ziekte, oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, overheidsmaatregelen, stroomuitval, weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, faillissement van toeleveranciers, uitvallen van opname apparatuur evenals plotseling opkomende, niet direct te verhelpen storingen in de apparatuur.

Artikel 8: Opdracht en Opdrachtacceptatie

Boxer is slechts dan gebonden aan een opdracht wanneer deze schriftelijk, middels overeenkomst, is geaccepteerd. Deelnemer(ster) is hoofdelijk gebonden aan de schriftelijk overeenkomst. Indien een optie is volgeboekt behoud Boxer zich het recht toe een inschrijving op die optie te weigeren.

Artikel 9: Het niet nakomen van financiële verplichtingen

Indien de deelnemer(ster) om welke reden dan ook niet bereid of in staat is het lesgeld te voldoen volgens de voorwaarden is Boxer gerechtigd om een Incasso Bureau in te schakelen teneinde de vordering op de deelnemer(ster) te verhalen. Alle kosten en bijkomende kosten, direct of indirect, die een gevolg zijn van het innen van de vordering zullen in zijn geheel op de deelnemer(ster) verhaald worden.

Artikel 10: Toepasselijk recht

Op deze bepalingen is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen voortvloeiend uit deze bepalingen of verband houdend met deze bepalingen.

home

bedrijfslogo

Learn Create Perform

music production school

Slide background

Logic

Slide background

Ableton

Slide background

Cubase

Slide background

fl Studio

Slide background

Protools

Slide background

Studio One

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.